• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

زیرسازی و آسفالت گذرهای سطح منطقه یک


      

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه گذار : شهرداری منطقه یک یزد

مبلغ ونوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ اولیه برآورد 7.000.000.000 ریال (هفت میلیارد ریال) می باشد .

مبلغ سپرده :350.000.000 ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال )می باشد که می تواند بصورت واریز وجه نقد بحساب 2091511137 بانک تجارت به نام سپرده منطقه یک شهرداری  یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر  و یا اوراق مشارکت  بی نام باشد . به سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد  به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، امضاء ، مخدوش و بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت خرید و تحویل اسناد : فروش اسناد از تاریخ  1396/5/6 می باشد .

تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری یزد واقعدر میدان آزادی تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/5/23 می باشد . کلیه پیشنهادات رأس ساعت  10 صبح  روز دوشنبه  مورخ  96/5/23 مفتوح میگردد.

محل انجام کار : شهر یزد

محل دریافت اسناد : تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد با مراجعه به سایت yazd.ir    فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند ، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .

مبلغ فروش اسناد : مبلغ فروش اسناد 1،000،000 ریال ( یک میلیون ریال ) به صورت واریز نقدی به حساب شماره  2091511110 بانک تجارت به نام درآمد منطقه یک شهرداری 

متقاضیان می بایست دارای رتبه حداقل 5 راه و باند  جهت اجرای پروژه و تجربه و توان  فنی و مالی لازم جهت ارائه خدمات در انجام کار باشند و سوابق و مدارک کارهای انجام شده را پیوست نمایند.

جهت شرکت های رتبه 5 راه و باند ارائه پنج عنوان کاری با حداقل مبلغ 2،000،000،000 ریال (دو میلیارد ریال ) الزامی می باشد.

داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری جهت شرکت های رتبه 5 راه  وباند الزامی می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اسناد مناقصه