• چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

روکش آسفالت در سطح منطقه دو

روکش آسفالت در سطح منطقه دو

 

((آگهی مناقصه عمومی ))

مناقصه گذار : شهرداری منطقه دو یزد-

موضوع مناقصه :روکش آسفالت در سطح منطقه دو

  مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه :  مبلغ اولیه برآورد 4.503.044.354 می باشد.                             

مبلغ سپرده 135.100.000 می باشد که می تواند به صورت ضمانتنامه بانکی  یا اوراق  مشارکت بی نام و یا واریز نقدی به حساب شماره 2091512273بانک تجارت شهرداری صورت پذیرد به سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .             

 به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، امضاء ، مشروط ، مخدوش و بعد از انقضای مدت مقررواصل شود مطلقا ترتیب اثری داده نخواهد شد                                                                                         

مهلت خرید و تحویل اسناد : فروش اسناد از تاریخ 23/2/1396می باشد.                          

تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری یزد واقعدر میدان آزادی تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ7/3/96می باشد.کلیه پیشنهادات در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 7/3/1396 مفتوح میگردد .        

محل انجام کار : شهر یزد                                                

محل دریافت اسناد : تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد ، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسنادرادریافت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد

مبلغ فروش اسناد : مبلغ فروش اسناد 500،000ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2091512222بانک تجارت                                                                                                  

 متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید دارای حداقل رتبه5  ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .

- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

- نوبت اول: 23/2/1396

شهرداری منطقه دو یزد                                                 - نوبت دوم : 30/2/1396


اسناد مناقصه