رفع خطر گود غیر مجاز در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه اقدام به پر نمودن و رفع خطر یک مورد گود غیر مجاز نمود.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری با همکاری نماینده دادستانی مستقر در اجرائیات با اخذ حکم نمایندگی از دادستانی، اقدام به رفع خطر و پرنمودن گود غیر مجاز واقع در پشت انتقال خون کوچه کمیل نبش کمیل سه نمودند.

شایان ذکر است شهردار منطقه دو ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اهمیت کار پرسنل مربوطه، این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه دانست.