دیدرا سفیر هند با شهردار یزد در محل شهرداری مرکزی یزد -در این دیدار بر توسعه گردشگری و ارتباطات بیشتر شهروندان یزدی و مردم هندوستان تأکید شد.