دیدار مدیر عامل مخابرات استان با شهردار یزد

دیدار مدیر عامل مخابرات استان با شهردار یزد