دیدار ریاست دانشگاه یزد با مهدی جمالی نژاد

دیدار ریاست دانشگاه یزد با مهدی جمالی نژاد

 امضاء تفاهم نامه همکاری شهرداری با دانشگاه در زمینه های پژوهش و مسائل شهری، هماهنگی سفر هیأت مجارستان و شهردار یاسبرین و دعوت از شهرداریزد جهت بازدید از دانشگاه، از جمله موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.