دکتر مهدی جمالی نژاد به عنوان شهردار جدید یزد انتخاب شد