ديدار روح ا... بصيري دوچرخه سوار اربعين تا اربعين با شهردار يزد