دومین جلسه رسمی شورای پنجم اسلامی شهر یزد - دیدار با مدیران شهرداری یزد