دستاورد چهارم


برای دانلود گزارش عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در دوره چهارم (1392 - 1396)   کلیک کنید.

 

- دستاورد چهارم شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد ( قسمت اول )

 

- دستاورد چهارم شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد ( قسمت دوم )

 

- دستاورد چهارم شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد ( قسمت سوم )