• جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

خرید کفپوش جهت ایمن سازی محوطه بازی کودکان


«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

 

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان125.000.000ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل10درصد مبلغ قرارداد مي باشد.
  3. پیش پرداخت: شهرداری می تواند 25  درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
  4. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال95 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 29/8/95  لغایت 14/9/95می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 14/9/95  مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت9  صبح روزدوشنبه مورخ 15/9/95 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 500.000ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهردار یزد موضوع ماده 10آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

اسناد مناقصه

 

 

 

 

  

 

<ronevesht>     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نظرات اصلاحي

 ( هرگونه تغييرات صرفا در جدول ذيل مشخص و در متن قرارداد تغييري ايجاد نگردد . )

امضاء

 

1

 

كارشناس امور قراردادها

 

 

 

2

مسئول اعتبارات

 

 

 

3

كارشناس دستگاه نظارت

 

 

 

4

معاون درخواست كننده

 

 

 

5

اداره حقوقي

 

 

 

6

مسئول امور قراردادها

 

 

 

7

مديرمالي

 

 

 

8

معاون اداري و مالي