حمید دهقان بنادکی ـ مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 21 آذرماه 96

موضوع :  سیستم های هوشمند حمل و نقل در سطح شهر

فایل صوتی را از اینجا دریافت کنید: