• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

حمل اموات برون شهري و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد


 

 

 

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستان شهرداري يزد

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 225،000،000 ريال مي­باشد كه به صورت واريز بحساب 10/4722446/1 بانک رسالت يا  ضمانتنامه بانکی معتبر يا  اوراق مشارکت بانك مركزي و يا چك تضمين شده  بانكي در وجه سازمان مدیریت آرامستان شهرداری يزد حساب جاري فوق مي­باشد.

مدت قرارداد: یکسال شمسی

قیمت و زمان فروش اسناد: خريد اسناد مناقصه از تاريخ 96/5/3 لغايت96/5/18 مي­باشد. جهت دريافت اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ500،000 ریال به حساب جاري 2022070889 بانك تجارت شعبه امام خمینی و با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد مناقصه را دریافت و مطالعه نمایند. متقاضیان    می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: كليه پيشنهادات بايستي تا پايان ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 96/5/18 به  دبيرخانه حراست شهرداری یزد تحويل گردد.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/5/19، در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . تلفن تماس1530، 2 - 36258000 - 035  داخلي 213

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

هزينه درج آگهي به نسبت برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

نوبت اول : 96/5/3                                 نوبت دوم: 96/5/10

اسناد امناقصه