• پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

حفظ و نگهداری از فضای سبز مناطق پنج گانه شهر یزد


«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

موضوع مناقصه: حفظ و نگهداری از فضای سبز مناطق پنج گانه شهر یزد (بصورت حجمی)

 

 

 

 

 

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت ذیل  مي باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

منطقه یک 500.398.562 ریال

منطقه دو 383.900.000   ریال

منطقه سه 422.712.500 ریال

منطقه چهار 446.000.000 ریال

منطقه پنج 352.850.000 ریال

  1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10درصد  مبلغ قرارداد مي باشد.
  2. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال   97 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد:   زمان فروش اسناد از تاريخ 97/12/26 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/1/22 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10  صبح روز  پنجشنبه  مورخ 97/1/23 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد به صورت تفکیک هر منطقه مبلغ 750.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

 

آدرس کوتاه :