حضور شهردار یزد در منزل دکتر حاجب مرتاض به مناسبت گرامیداشت مقام پزشک