حضور شهردار منتخب یزد در مراسم جشنهای ورزش پهلوانی و زورخانه ای و ترنم غدیر