حضور سرپرستان ایستگاه هاي سازمان آتش نشانی یزد در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفاي حریق

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شھرداری یزد ، تعداد ٩ نفر از سرپرستان ایستگاه ھای سازمان پنجشنبه و جمعه مورخ ٢٩ و ٣٠ تیر ماه جھت شركت در نخستین کنفرانس ملی فرماندھی عملیات اطفای حریق به تھران اعزام شدند. آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی یزد اظھار داشت: باتوجه به ارتقاء سطح تکنولوژی و پیچیده تر شدن صنایع و تکنولوژی ، احتمال وقوع حریق و حوادث عظیم دور از انتظار نیست .در صورتیکه با بررسی آمار و ارقام سالیانه در رابطه با حریق ھای ایجاد شده و نیز خسارات مالی و جانی آنھا ضرورت نگاھی ویژه و خاص به مقوله حریق بیش از پیش تشخیص داده می شود.این مقام مسئول با بیان اینکه مھمترین فاکتور و مسئله در کاھشاثرات حریق ،نقش فرماندھی عملیات اطفای حریق می باشد افزود: این دوره آموزشی با ھمت دپارتمان نفت و گاز و با حضور واحدھای ستادی وزارت نفت ،سازمان پدافند غیرعامل،سازمانھای آتش نشانی تھران و کلانشھرھا و سایر سازمانھا و نھادھای ذیربط در سالن ھمایش ھای دانشگاه علم و فرھنگ وابسته به جھاد دانشگاھی برگزار شد.