حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه فرزانگان در منطقه یک شهرداری یزد همزمان با روز هوای پاک

حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه فرزانگان در منطقه یک شهرداری یزد همزمان با روز هوای پاک