حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه فرزانگان در منطقه یک شهرداری یزد همزمان با روز هوای پاک