حضور جعفر امین مقدم در مرکزکنترل ترافیک شهرداری یزد