حسین ساجدی فر - مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 18دی ماه 96