جلسه هماهنگی کمیته سیاست گذاری ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی