جلسه ملاقات عمومی شهردار یزد در روز یکشنبه بیست و چهارم مردادماه 95