جلسه سرپرست شهرداری یزد با معاون و پیمانکاران حوزه خدمات شهری

جلسه سرپرست شهرداری یزد با معاون و پیمانکاران  حوزه خدمات شهری