تمدید مناقصه خدمات بیمه ای

تاریخ ارائه پیشنهادهای مناقصه "خدمات بیمه ای " در رابطه با بیمه نامه های شهرداری تا ساعت 10 صبح مورخ 28 تیرماه 1396 تمدید شد.