تقدير شهردار منطقه يك از پاكبانان خدمات شهري

تقدير شهردار منطقه يك از پاكبانان خدمات شهري