تفاهم نامه شهرداری یزد با آموزش و پرورش استان در خصوص آموزش شهروندی در سطح مدارس ـ 1

تفاهم نامه شهرداری یزد با آموزش و پرورش استان در خصوص آموزش شهروندی در سطح مدارس ـ 1