تحویل کلید آپارتمان اهدائی به خانواده شهید آتش نشان ـ مسعود تیموری