• پنج‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد تا سقف 33 نفر


 

 

 

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستان شهرداري يزد

موضوع مناقصه : تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد تا سقف 33 نفر

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه : مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 600،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 12،000،000،000 ریال( مي باشد كه مي تواند به صورت واريز بحساب1047224461  بانک رسالت و يا بصورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: یکسال

محل انجام کار: سازمان مدیریت آرامستان شهرداري يزد

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: 500،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 18/02/96 لغایت ساعت13:00 روز شنبه 06/03/96 می باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می توانند تا ساعت 13:00 روز شنبه 96/3/6  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 96/3/8 ، در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

متقاضیان می بایست گواهینامه صلاحیت دار و تأییدیه معتبر از اداره کار و امور اجتماعی ارئه نماید.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 3-36258002- 035

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

نوبت اول : 96/2/18                                 نوبت دوم:96/2/25

اسناد مناقصه