برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سالن جلسات شهرداری یزد