برگزاری جلسه بررسی امور حقوقی شهرداری با حضور شهردار یزد و اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و جمال قضاوتی مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر