• شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

باصرف هزینه بالغ بر31 میلیارد وپانصد میلیون ریال روشنایی تعدادی ازپارکهای سطح شهرتامین گردید.

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سیما،    منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد طی دوسال گذشته باصرف هزینه بالغ بر 31 میلیارد وپانصد میلیون ریال روشنایی تعدادزیادی از پارکهای بزرگ ونیز محله ای درسطح شهر تامین ویا اصلاح گردید.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان سیما ،منظر وفضای سبز دراین رابطه گفت :باتوجه به اهمیت موضوع امنیت شهروندان ولزوم تامین روشنایی پارکها از سال 1394 به صورت جدی موضوع اصلاح وتامین روشنایی پارکها دربرنامه کاری این سازمان قرار گرفت که دراین راستا تعدادی از پارکهای بزرگ ازقبیل مهرآوران ،آزادگان طبیعت ،شهدا ،دانشجوونیز 65 مورد از  پارکهای درون محله ای به سیستم روشنایی استاندارد مجهز گردید.

مهندس صفدرپور تصریح کرد بدین منظورمقدار 112 کیلومتر کابل کشی صورت گرفته و تعداد 2800 پایه چراغ درپارکها ونوارسبزهانصب گردیده است .وجهت ایمنی بیشتر تعداد 100 چاه ارت حفرشده است .

وی بااشاره به اینکه علاوه بر روشنایی های مذکور تعداد 10 عدد برج نور باهزینه بالغ بر دومیلیارد ریال درمحلهایی از قبیل میادین حج ،صنعت ،جهاد، ابوالفضل (ع)،ابوذر ،قرآن پنجم آزادشهر ،شهدای محراب و... نصب وبه بهره برداری رسیده است افزود تمامی تلاش این سازمان وشهرداری یزد طی دوسال اخیر براین قرارگرفته است که روشنایی میادین ،پارکهاونوارهای سبز به حدمطلوب رسیده وامنیت شهروندان دراین محیطها تامین گردد .

وی درپایان گفت : این سازمان بامساعدت شهردار محترم درسالجاری نیز با تخصیص اعتباربه مبلغ 16 میلیارد ریال درنظردارد نسبت به تکمیل پروژه روشنایی وایمن سازی روشنایی پارکها اقدام نماید .

روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهراری یزد