بازدید مهدی جمالی نژاد شهردار و مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری شهرداری از خبرگزاری ایرنا مرکز یزد

منبع: خبرگزاری ایرنا- مرکز یزد