بازدید شهردار یزد از گلکاری های انجام شده در سطح شهر