بازدید شهردار و عضو شورای اسلامی شهر از اورژانس مرکزی به مناسبت سالروز تشکیل اورژانس در ایران