بازدید سر زده محمد رضا عظیمی زاده از منطقه یک شهرداری