بازدید سرپرست شهرداری یزد از کارخانه کمپوست و جاده دسترسی به آن

خاطر نشان می شود این جاده که از میدان باسکول آغاز می شود و در بین راه به کارخانه کمپوست می رسد، توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد در دست احداث و تکمیل می باشد.