ایجاد پارکینگ های درون محله ای در خیابان قیام

 

 به به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه تاریخی ،در راستای تأمین پارکینگ مورد نیاز کسبه خیابان قیام و همشهریان عزیز سه محل پارکینگ عمومی به مساحت تقریبی2900 مترمربع احداث گردیده است.

-1محل شماره یک به مساحت1300 مترمربع خیابان قیام جنب کوچه وزیری

-2 محل شماره دو به مساحت1100مترمربع خیابان قیام کوچه شاطریه

-3 محل شماره سه به مساحت500 مترمربع خیابان قیام جنب کوچه حاجی یوسف

کشفی پور سرپرست ناحیه تاریخی اظهار داشت: محل های مورد اشاره به عنوان پارکینگ عمومی از ساعت 7 صبح لغایت 10 شب و به صورت رایگان مورد استفاده عموم و کسبه قرار می گیرد.