• جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای خرید لوازم وتجهیزات آتش نشانی


 

موضوع مناقصه: خرید لوازم وتجهیزات آتش نشانی شامل اورکت وشلوار حریق 160 دست، چکمه هارویک 40  جفت، کلاه   MSA40 عدد با چراغ قوه، دستکش حریق 40  جفت SEIZ ، هواکش   RAM FAN  سه دستگاه.

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 225.000.000   ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.
  3. پیش پرداخت: شهرداری می تواند25 درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
  4. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1395  شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.
  5. مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 15/08/1395 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/9/4مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 1395/9/4در دفتر قائم مقام شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل تحویل لوازم وتجهیزات :  سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

 محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ امور قراردادها

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد400.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

                                                                                            روابط عمومی و امور بین الملل شهرداري يزد