• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

انجام کلیه خدمات بیمه ای شهرداری مرکز، سازمانهای وابسته و تعدادی از شهرداری های استان یزد


تمدید شد               «آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»                      

انجام خدمات بیمه ای

 

 

موضوع مناقصه: انجام کلیه خدمات بیمه ای شهرداری مرکز، سازمانهای وابسته و تعدادی از شهرداری های استان یزد

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 508.000.000  ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
  2. مبلغ و  نوع سپرده  انجام  تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10 درصد  مبلغ کل قرارداد  مي باشد.
  3. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 96 و 97 شهرداری تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 96/4/14 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/4/27 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10   صبح روزسه شنبه مورخ 96/4/27 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: استان يزد                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نموده و در صورت تمایل جهت شرکت در مناقصه پس از واریز وجه به شماره حساب ذیل به امور قراردادهای شهرداری یزد به آدرس : يزد ـ ميدان آزادي ـ خیابان شهید مطهری مراجعه یا به صورت مکتوب آدرس ایمیل خود را اعلام تا فایل مربوطه ارسال گردد.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد2.000.000ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

 

 

                                                                                             مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد