انتخاب شهر یزد به عنوان شهر منتخب در شاخص های شهر هوشمند