افتتاحیه سالن مراسم سازمان آرامستان های شهرداری یزد