• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اصلاحیه آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری وتوسعه فضای سبز

اصلاحیه آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری وتوسعه فضای سبز

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای

پیرو آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای مربوط به موضوع مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق سه گانه شهریزد به شماره 960020117، 960020155 و 960020114  مورخ 96/5/4 که درتاریخ 96/5/5 به چاپ رسیده است فقط مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد تا پایان وقت اداری یکشنبه 96/5/22 تمدید می گردد  ومهلت خریداسناد مناقصه وفیش واریزی به قوت خود باقی  می باشد.