• جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

احداث و تجهيز باغ گلكار


مناقصه گذار : شهرداری منطقه دو یزد   

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه :  مبلغ اولیه برآورد 3.239.919.638 می باشد.

مبلغ سپرده 162.000.000ريال می باشد که می تواند به صورت ضمانتنامه بانکی  یا اوراق  مشارکت بی نام و یا واریز نقدی به حساب شماره 2091512273بانک تجارت شهرداری صورت پذیرد به سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 به پیشنهاداتي كه فاقد سپرده ، امضاء ، مشروط ، مخدوش و بعد از انقضاي مدت مقررواصل شود مطلقا ترتيب اثري داده نخواهد شد                            

مهلت خرید و تحویل اسناد : فروش اسناد از تاریخ 13/9/1395می باشد.

تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری يزد واقعدر ميدان آزادي تا ساعت 11 روز دو شنبه مورخ29/9/95می باشد.کلیه پیشنهادات در ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 29/9/1395 مفتوح میگردد .

محل انجام كار : شهر يزد

محل دریافت اسناد : تمامي متقاضيان مي بايست قبل از واريز وجه جهت خريد اسناد ، با مراجعه به سايت yazd.ir فرم پيش خريد اسنادرادريافت و مطالعه نمايند در صورت عدم رعايت اين بند شهرداري نسبت به استرداد اين وجه هيچ گونه مسئوليتي ندارد

مبلغ فروش اسناد : مبلغ فروش اسناد 500،000ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2091512222بانک تجارت

 متقاضیان جهت شرکت در مناقصه بايد دارای حداقل رتبه5  ابنيه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند

- سایر اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .

- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

- نوبت اول: 13/9/1395

- نوبت دوم20/9/1395  

اسناد مناقصه

شهرداری منطقه دو یزد