• سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اجرای عملیات نقشه‌برداری زمینی

اجرای عملیات نقشه‌برداری زمینی

«آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای»

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان125.000.000   ریال   مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10% مبلغ قرارداد مي باشد.
  3. پیش پرداخت: به قرارداد پیش‌پرداخت تعلق نخواهد گرفت.
  4. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1396 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ  96/8/4 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 9 صبح  روز پنج شنبه مورخ 96/8/25 مي باشد و پيشنهادات در ساعت 10صبح روز  پنج شنبه مورخ 96/8/25 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

صلاحیت لازم: دارا بودن صلاحیت مشاوره در تخصص نقشه برداری زمینی الزامی است.

روش انتحاب مشاور: پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه مناقصه به صورت دو مرحله ای و به روش کیفیت ـ قیمت (qcbs) برگزار خواهد شد.

محل انجام كار: شهر يزد

 محل دريافت اسناد: وب سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد500.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت www.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

 

+ الحاقیه نقشه برداری

+ الحاقیه 2 نقشه برداری

 

                                                                مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد

 

آدرس کوتاه :