ابوالقاسم ابوالحسنی ـ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 13 دی ماه 96