نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

شهرونــد گـرامی : عملکــرد شهــرداری در جمـع آوری منظـم زبـاله و پسماندهای جامد چگـونـه است؟