نشریه آوای شهر یزد- شماره هفتم نشریه آوای شهر یزد- شماره هفتم