مدیر منطقه تاریخی مدیر منطقه تاریخی

 

سيدمحمود كشفي پور                
كارشناس عمران
 
وظائف:
 
-          انجام امور مربوط به خدمات شهري واهتمام درتامين نيازمنديهاي اهالي از طريق پاكسازي محيط.
-          جلوگيري ازهرگونه فعاليتهايي كه مغاير بامقررات شهرداري است.
-          انجام اقدامات عمراني درمعابر واحداث اماكن عمومي مورد نياز منطقه ازقبيل رختشويخانه،توالت هاي عمومي، زباله ريزهاي بهداشتي و پاركهاي محلي تا پنج هزار متر مربع ونظاير آن درحد اختيارات مصوب تفويض شده.
-          لكه گيري آسفالت معابر محدوده منطقه وتعمير ومرمت پلها، جداول، رفوژها وپياده سازي وديواركشي زمينهاي باير وهمچنين تعمير ساختمانها واماكن عام المنفعه واقع درمحدوده منطقه.
-          كوشش درجلب همكاري مردم وشوراهاي محلي وسازمانهاي خدماتي دولتي وخصوصي
-          اقدام به صدور پروانه ساختماني وتعميراتي وپايان كار باتوجه به مقررات شهرسازي ودستورالعملهاي صادره.
-          نظارت برعمليات ساختماتني درمحدوده منطقه باتوجه به مقررات مصوب ودستو.رالعملهاي شهرسازي.

شهرداری منطقه تاریخی شهرداری منطقه تاریخی