معاون معماری وشهرسازی معاون معماری وشهرسازی

          

                                                                                                                                    

 

مهدی فعالی                                                                       

کارشناس کامپیوتر

 
 
 
شرح وظائف:
-بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر
-نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري
-رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري
-بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها وسازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري
-نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضاوبط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه
-انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري
-تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر
-برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي
-برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر با اولويت معماري سنتي
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

سازمان مرتبط با معاونت شهرسازی سازمان مرتبط با معاونت شهرسازی

معاونت معماری و شهرسازی