فراخوان

با عنایت به اینکه شهرداری یزد در نظر دارد بر اساس ابلاغیه شماره 71718 مورخ 25/12/1395 کارگروه استانی مراکز معاینه فنی، نسبت به اعطای مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر یزد طبق شرح خدمات مندرج در دستور العمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی اقدام نماید.

لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید تا نسبت به دریافت اسناد فراخوان از سایت شهرداری یزد به آدرس yazd.ir  و ارائه اسناد و تحویل مدارک مربوط به شرایط و نحوه امتیاز دهی، به دبیرخانه حراست شهرداری یزد به آدرس میدان آزادی ـ خیابان شهید مطهری (ره) ـ کد پستی 8917698639  تا تاریخ 17/12/1396 اقدام نمایند.

 

اسناد فراخوان

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد